Публічний договір

ПУБЛІЧНИЙДОГОВІР НАДАННЯ ПОСЛУГИ ДОСТУПУ В ІНТЕРНЕТ

Компанія FLYnet іменована в тексті цього Договору «Провайдер», що діє на підставі свідоцтва державної реєстрації, з одного боку, і абонента, далі по тексту Абонент, який діє на підставі повної цивільної дієздатності, з іншого боку, далі іменовані Сторони, уклали даний договір про наступне :

1. ТЕРМІНИ ДОГОВОРУ.
1.1. Цифрова кабельна мережа (ЦКМ) — сукупність технічних засобів, що забезпечують доставку цифрового інформаційного потоку від обладнання локальної мережі Провайдера до портів і навпаки. Технології підключення абонентів — Ethernet, Wi-Fi, PON, FTTH з виходом в Internet.
1.2. Телекомунікаційна картка (ваучер) — спосіб оплати послуг ЦКМ на право доступу до послуг Інтернет та локальної мережі.
1.3. Абонент — юридична або фізична особа, яка акцептувала або підписала цей договір, і отримує послуги ЦКМ згідно умов цього договору.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.
2.1. В рамках Договору Провайдер приймає на себе зобов’язання надавати Абоненту інформаційні послуги (інтернет-послуги та / або послуги доступу до локальної мережі) (далі по тексту Договору — «послуги»), а Абонент зобов’язується приймати надані послуги і оплачувати їх відповідно до вимог Договору . Послуги включають в себе сукупно:
2.1.1. Здійснення процедури підключення Абонента до мережі Інтернет за технологією Ethernet, після подачі заявки в терміни, обумовлені при подачі заявки (тут і далі під мережею Інтернет розуміється сукупність апаратних і програмних засобів Провайдера, за допомогою яких забезпечується обмін інформацією між комп’ютером Абонента та іншими комп’ютерами, підключеними до мережі Інтернет). Організація мережі здійснюється силами Провайдера або його контрагентів.
2.1.2. Надання і забезпечення цілодобового доступу Абонента до мережі Інтернет.
2.1.3.Повний перелік Послуг, надання яких можливо Абоненту в рамках цього договору
Ознайомитися з прейскурантом, отримати додаткову інформацію можна у уповноважених представників Провайдера, у місцях по роботі з абонентами, на сайті і по телефону.
2.1.4. Абонент користується Послугами і оплачує їх відповідно до умов розділу 4 Договору.

3.ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН.
3.1. Провайдер зобов’язується:
3.1.1. Надавати Абоненту замовлені згідно з умовами даного договору їм Послуги відповідно до умов цього Договору.
3.2. Абонент зобов’язується:
3.2.1. Надати достовірні відомості (реквізити) при здійсненні реєстрації / перереєстрації, а також вчасно інформувати про їх зміні.
3.2.2. Користуватися наданими Провайдером Послугами в суворій відповідності з умовами цього Договору.
3.2.3. Своєчасно знайомитися з інформацією, що публікується для Абонентів, на будь-якому зручному для нього джерелі: на сайті Провайдера в засобах масової інформації, у Представників Провайдера, у місцях по роботі з абонентами. Абонент не має право надавати претензії Провайдеру у разі несвоєчасного ознайомлення або не ознайомлення з публікується для нього інформацією.
3.2.4. Своєчасно, шляхом придбання телекомунікаційних карток (ваучерів) на право доступу до послуг, оплачувати спожиті Послуги в Відповідно до умов розділу 4 цього Договору.
3.2.5. Не підключати самостійно додаткові пристрої до ЦКМ.
3.2.6. Не виконувати своїми силами і не допускати сторонніх осіб до виконання робіт з ремонту абонентської ділянки ЦКМ.
3.2.7. Повідомляти про пошкодження в ЦКМ по телефону, сповіщати Провайдера про будь яких перебоях в наданні послуг у письмовій або електронній формі, на свій розсуд.
3.2.8. Не користуватися послугами Провайдера в злочинних або обманних цілях, не сприяти таким діям, а також не допускати подібного незаконного користування послугами Провайдера третіми особами, обмежити доступ до свого комп’ютера в ЦКМ Провайдера з метою обмеження доступу до об’єктів, які можуть бути захищені авторськими правами, а в разі незаконного отримання цих об’єктів, Абонент зобов’язаний вжити заходів щодо запобіганню їх подальшого розповсюдження і використання.
Абонент зобов’язаний дотримуватися правил, загальноприйнятих у світовій мережі Інтернет або безпосередньо встановлених чинним законодавством. Порушення Абонентом правил використання послуг може бути підставою для відмови йому у їх наданні. Порушеннями правил використання послуг є (включаючи, але не обмежуючись):
— Незаконне використання послуг, тобто їх використання в цілях та / або порядку, суперечать законодавству як:
— Передача та / або розповсюдження конфіденційної державної або комерційної інформації без дозволу на це власника інформації, якщо це заборонено законодавством,порушення авторських прав, незаконне використання знаків для товарів і послуг, розпалювання расової та національної нетерпимості, поширення порнографії;
— Неавторизований доступ і використання послуг, тобто без явного дозволу Провайдера використання або доступ до ресурсів, послуг, сервісів, мереж,системам, даними та інформації, що знаходиться у власності Провайдера;
— Порушення, зміна, подолання або пошкодження систем контролю доступу до послуг, авторизації, тарифікації та системного моніторингу, спроби сканування, тестування і пошуку способів порушення або подолання систем контролю доступу до послуг;
— Недозволений власником перехоплення, моніторинг, зміна або перенаправлення даних і трафіку, створення перешкод для нормального функціонування сервісів, мереж, каналів і систем, у тому числі так звані mail bombing (поштова бомба, тобто величезна електронне послання, здатне заблокувати роботу системи електронної пошти), flooding (хвильове поширення пакетів); лавинна адресація (повідомлення в мережі);
маршрутизація (розсилання повідомлення в усі порти, крім вихідного), спроби перевантаження систем і широкомовні атаки; зміна, модифікація адресної частини і вмісту пакетів даних у мережі, в тому числі повідомлень електронної пошти, будь-які інші типи доступу або використання ресурсу, здійснювані в цілях, явно не дозволених власником ресурсу, або вчинені явно не дозволеним власником ресурсу способом;
— Несанкціоноване примусове розповсюдження рекламної та іншої інформації, здійснюване в нав’язливій формі, без згоди одержувача, а також викликає скарги одержувача, несанкціоноване використання серверів електронної пошти і телеконференцій в Інтернет без дозволу їхніх власників, розсилка однакових або схожих повідомлень в кілька електронних поштових скриньок, одну або кілька груп телеконференцій, без дозволу їх власників;
— Поширення інформації, що ображає честь і гідність інших осіб;
— Заподіяння будь-якої шкоди Провайдеру та / або третім особам з використанням послуг;
— Порушення Абонентом норм Закону України «Про авторське право і суміжні права» шляхом завантаження з / на персональний комп’ютер абонента об’єктів авторського права і / або суміжних прав з використанням ЦКМ Провайдера.
3.2.9 Послуги надаються за принципом — один ваучер = дорівнює один пристрій.
3.2.10 Заборонено передавати послуги третім особам.
3.3. Провайдер має право:
3.3.1. Змінити склад, порядок і умови надання Послуг з обов’язковим повідомленням Абонента шляхом публікації інформації в джерелах, зазначених у п. 3.2.3 (сайті Провайдера, у засобах масової інформації, у Представників Провайдера, у місцях по роботі з абонентами), не менше ніж за 7 (сім) календарних днів до таких змін.
3.3.2. У разі виникнення обставин, що не залежать від Провайдера (виходу з ладу обладнання; інших випадках), склад наданих послуг може бути змінений без повідомлення Абонента.
3.3.3. При проведенні робіт, пов’язаних з ремонтом і настроюванням окремих вузлів ЦКМ призупинити надання Послуг, з обов’язковим повідомленням Абонента не менше ніж за 7 (сім) днів, а в разі проведення ремонтно-відновлювальних робіт при аварійних ситуаціях — без попереднього повідомлення.
3.3.4. Змінювати ціни і тарифи на Послуги. Провайдер зобов’язаний інформувати Абонента про такі зміни будь-яким доступним для Провайдера способом не менш ніж за 7 (сім) календарних днів до вступу змін.
3.4. Абонент має право:
3.4.1. На повторне надання Послуги після оплати робіт з повторного підключення та внесення авансового платежу.

4. РОЗРАХУНКИ ЗА ДОГОВОРОМ.
4.1. Оплата Послуг Провайдера проводиться Абонентом завчасно шляхом придбання телекомунікаційних карток (ваучерів) або безготівковими платежами на поточний рахунок Провайдера через банківські та інші фінансові заклади згідно чинного законодавства України.
4.2. Інформація про платежі Абонента, а також про вид, обсязі та вартості наданих Абоненту Послуг враховується на Особовому рахунку Абонента.
4.3. Отримання платежу Абонента відбивається на його Особовому рахунку збільшенням балансу. Надання Послуги Абонентові відображається на його Особовому рахунку зменшенням балансу на вартість Послуги.
4.4. Абонент самостійно зобов’язаний проводити авансові платежі за Договором таким чином, щоб баланс його Особового рахунку залишався позитивним у будь-який момент дії Договору.

5. ЗМІНА та ПРИЗУПИНЕННЯ ДОГОВОРУ.
5.1. Провайдер може змінювати умови Договору з попереднім повідомленням Абонентів будь-яким зручним для Провайдера способом і публікацією передбачуваних змін на сайті Провайдера. Використання та оплата Послуг після опублікованого терміну вступу змін в силу є незаперечним фактом безумовного прийняття Абонентом всіх внесених змін (акцепт змін: безпосереднього підписання договору або внесення платежу на користь Провайдера після оприлюднення даних змін).
5.2. Датою прийняття всіх внесених змін є дата оплати послуг, яка була проведена після їх публікації.
5.3. Провайдер має право відключити Абонента від ЦКМ і призупинити дію даного договору у випадках:
5.3.1. Невиконання Абонентом зобов’язань, визначених даним Договором.
5.3.2. Порушення Абонентом правил роботи з телеконференцій і серверами, що спричинили обмеження користування послугами Провайдера для інших Абонентів.
5.3.3. Передачі Абонентом в Інтернет інформації в будь-якій формі, що ображає честь і гідність інших Абонентів або персоналу Провайдера.
5.3.4. Встановлення фактів спроб псування Абонентом апаратних і програмних засобів, вузлових машин, або абонентських ділянок ЦКМ інших Абонентів.

6. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ.
6.1. Провайдер не несе відповідальності перед Абонентом за невиконання зобов’язань за договором у разі появи обставин, що виникли мимо волі і бажання Провайдера і які не можна було передбачити або уникнути, включаючи: укази або постанови органів державної влади, що обмежують діяльність Провайдера з надання Послуг; громадянські заворушення, епідемії, блокаду, ембарго; землетруси, повені, урагани, пожежі або інші стихійні лиха; оголошену або фактичну війну; навмисні або ненавмисні протиправні дії третіх осіб, які потягли за собою непрацездатність обладнання Провайдера або неможливість якісного надання своїх Послуг (відключення електрики, неякісну швидкість доступу або її повна відсутність безпосередньо з джерел їх первинного формування).

7. ІНШІ УМОВИ.
7.1. У разі виникнення неврегульованих претензій між сторонами, кожна з них може захищати свої порушені права в порядку, встановленому законодавством України.
7.2. Провайдер не несе відповідальність за режим роботи джерел інформації, а так само за зміст і якість наданої ними інформації.
7.3. Провайдер не несе відповідальності за:
7.3.1. Перебої в наданні послуг Абоненту, що відбуваються з причин, що знаходяться в не сфера контролю Провайдера.
7.3.2. Зміст інформації, переданої Абонентом в Інтернет або інші мережі.
7.3.3. Зміст інформації, одержуваної Абонентом з Інтернет або інших мереж.
7.3.4. Прямий або непрямий збиток, понесений Абонентом в результаті використання або неможливості користування послугами Провайдера.
7.3.5. Абонент при акцепт даного договору попереджений, що за порушення авторського права та / або суміжних прав він може бути притягнутий до відповідальності згідно чинного законодавства України.
7.4. Провайдер надає Послуги і виконує інші обов’язки за цим Договором особисто або із залученням послуг третіх осіб.
7.5. Цей Договір є публічним і безстроковим.

8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ.
8.1. Всі зміни та доповнення до даного Договору вносяться шляхом оприлюднення в засобах масової інформації, в місцях роботи з абонентами, на сайті провайдера.
8.2. Провайдер є платником єдиного податку.
8.3. Цей договір є публічним і акцептується (приймається абонентом) шляхом його безпосереднього підписання або виконанням платежу на користь компанії згідно п. 4.1 Договору.
Даний публічний договір був складений і затверджений юридичним відділом компанії FlyNet 01.01.2014 р.